Adventi Nyereményjáték!

2020-11-30

Mi is várjuk a Karácsonyt, különleges Adventi naptárat készítettünk! Naponta kiderül, hogy milyen ajándékot is lehet nyerni.

 

Játékos kedvű barátainknak ismét egy lehetőség: igazán egyszerűen nyerhetnek egy állati jó ajándékot az Állatkerti Ajándékbolt kínálatából. December 1- és 24 között minden reggel megjelenik Adventi Naptárunk a facebook és az instagram oldalunkon, s az aktuális nap kedves ajándéktárgyával. Ez lesz a napi nyeremény.

Ha szeretnél részt venni a nyeremény sorsoláson, akkor vagy lájkold Facebook oldalunkat és oszd meg a nyereményjáték aznapi bejegyzését, vagy kövess minket Instagramon és posztunkban jelöld meg azt a személyt, akit szívesen meglepnél! www.instagram.com/allatkerti_alapitvany/ 

Ugye, egyszerű? A nyereményjáték következő napi (kivéve dec 24.) posztjában közöljük a nyertes nevét, akivel üzenetben vesszük fel a kapcsolatot.  

Kalandra fel! 

A nyereményjátékban való részvételi szabályzatot alább közöljük:

Facebook nyereményjáték szabályzat

Jelen szabályzat (továbbá Szabályzat) az Állatkerti Alapítvány, mint szervező (továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott Facebook oldalon futó „Adventi nyereményjátékra” vonatkozik, (a továbbiakban: Nyereményjáték), az alábbi feltételekkel.

A Nyereményjáték Szervezője: ZOO-Ker Kft. (székely: 1055. Budapest, Falk Miksa utca 35. Adószám: 24290906-2-41, cégjegyzék száma: 01-09-170223                                                                  

A Nyereményjáték részletei: az Állatkerti Alapítvány Facebook közösségi oldalon szervezett Adventi Nyereményjáték, melynek résztvevői közül sorsolás alapján kiválasztott napi egy nyertes (továbbiakban Nyertes) megkapja azt az ajándéktárgyat, amelyet az Állatkerti Alapítvány facebook oldalán a naponta frissülő Adventi Kalendáriumban nyereményként megjelölt.

A játékosok, (továbbiakban Játékosok) a nyereményjátékban a következőképpen vehetnek részt:  

A.) Lájkolják az Állatkerti Alapítvány Facebook oldalát és egyidejűleg megosztják a nyereményjáték aznapi bejegyzését!

vagy

B.) Az Instagramon is megjelenő posztban megjelölik azt a személyt, akit meglepnének a nyereményként felajánlott tárggyal! www.instagram.com/allatkerti_alapitvany/ 

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Nyereményjáték Szabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

A Nyereményjáték időtartama: 2020. december 1-december 24.

A Nyereményjáték nyereménye: Naponta egy ajándéktárgy az Állatkerti Ajándékbolt kínálatából, amelyet az Állatkerti Alapítvány facebook oldalán a reggeli posztban megjelenítenek.

A nyereményjáték nyertesének nevét mindig a másnapi poszt közli.

A Nyertessel a szervező facebook üzenetben veszi fel a kapcsolatot tisztázandó a nyeremény eljuttatásának részleteit. A nyeremény átvételére vagy személyes átvétellel, vagy postai átvétellel, vagy a GLS csomagküldő szolgálat igénybevételével van lehetőség. A nyeremény átvételének módját a nyertes szabadon választhatja, a nyeremény eljuttatásának költsége a játék szervezőjére hárul. 

A Nyereményjáték lebonyolítása

A verseny a következő weboldalon/közösségi oldalon található:

https://www.facebook.com/allatkertialapitvany/

Jelen promóciót a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi, és a promóció nem kapcsolódik a Facebookhoz.

A Nyereményjátékban kizárólag az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18 éven felüli, Magyarországon élő állampolgárok vehetnek részt, akik elfogadják a jelen Nyereményjáték Szabályzatban leírt valamennyi feltételt.

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező vállalat tulajdonosai, munkavállalói és azok rokonaik, illetve azon egyéb személyek sem vehetnek részt, akik a Nyereményjáték megszervezésében és lebonyolításában részt vesznek. A Nyereményjátékban való részvétellel minden Játékos önmagára kötelező érvényűnek ismeri el e Szabályokat.

Részvétel feltételei

A Nyereményjátékban való részvétel ingyenes, nem kötött sem vásárláshoz, sem megrendeléshez vagy árajánlatkéréshez sem.

A Játékosok egyszeri alkalommal, kizárólag a saját nevükkel vehetnek részt a Nyereményjátékban. Amennyiben a Játékos nem a saját maga által és a saját nevében regisztrál és vesz részt a Nyereményjátékban, a Nyereményjátékkal kapcsolatos jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

Nyeremény kisorsolása

A Nyertes kisorsolása 2020. december 1 és december 24 között minden nap 24:00 órakor történik.

A sorsolás helyszíne: https://commentpicker.com/

1 db Nyertes kerül kisorsolásra.

Az a Játékos tekinthető a Nyereményjáték nyertesének, akit a számítógép kisorsol a Nyereményjátékban résztvevők közül. (részvételben való sorrend száma alapján). A nyeremény készpénzre át nem váltható és nem ruházható át másnak.

A Nyertes értesítése:

Szervező a Nyereményjáték lezárását követő 1 munkanapon belül Facebook üzenet formájában értesíti a Nyertest és tájékoztatja elérhetőségeiről (e-mail cím). A nyertes Játékos az üzenet kézhezvételétől számított 2 (két) naptári napon belül köteles az üzenetben megjelölt elérhetőségen a Szervezővel felvenni a kapcsolatot a nyeremény beváltásának körülményeiről történő egyeztetés érdekében, az alábbi elérhetőségek: info@allatkertialapítvány.hu

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el

A Nyertes nem jogosult a Nyeremény átvételére, ha:

  • ha a Nyereményjátékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
  • ha az értesítő levélre 2 naptári napon belül nem válaszol;
  • ha bármely okból nem lehet felvenni a Nyertessel a kapcsolatot;
  • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Nyereményjátékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
  • egyértelműen bizonyítható, hogy a Nyereményjáték menetét/eredményét bármilyen módon, szándékosan befolyásolni próbálja;
  • jelen részvételi Szabályzat bármely pontját megsérti.

Amennyiben a résztvevőt a Nyereményjáték során nyertessé választják, a Nyereményjátékban való részvételével hozzájárul, hogy képviselt vállalkozása és vagy saját nevét a Nyereményjáték Szervezője kizárólag saját reklámanyagaiban - a nyertes nevének, a nyeremény adatainak feltüntetésével együtt - közzétegye. A Nyertes elfogadja, hogy a nevének és cégnevének ilyen használata ellenében a nyereményen felül külön díjazásra nem jogosult.

A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

Adatkezelés és adatvédelem

A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Szabályzattal bekért, a Nyereményjáték során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Nyereményjáték lebonyolításához - és annak idejére - minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa.

Az adatok kezelője a Szervező, aki az adatokat a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

Az adatok feldolgozását a Szervező végzi. A Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek, kizárólag a jelen Szabályzatban részletezett célra, a nyertes azonosítására, nyereményének részleteivel kapcsolatos egyeztetésre használja.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy: amennyiben nem adja meg a Nyereményjáték lebonyolításához szükséges adatait vagy azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Nyereményjátékból való kizárásához vezet.

Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.

A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.

Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

Engedélyszám: NAIH-131598/2017.

Kizárás

A Nyereményjátékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyeremény játékszellemével ellentétesen vesznek részt a Nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a Játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén, értesítés nélkül kizárja a Játékost a Nyereményjátékból.

Amennyiben a Játékos jelen részvételi Szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Nyereményjátékban nem jogosult részt venni, illetve a Nyereményjátékból automatikusan kizárásra kerül.

A Szervező jogai

Az Állatkerti Alapítvány kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékban való részvétel során, a Nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért.

A résztvevők elfogadják, hogy a Nyereményjátékban való részvétel során a részvételi Szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével az Állatkerti Alapítvány számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Szervező a Nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a részvételi Szabályzat megszegése esetén bármely Játékostól megvonhatja.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Szervező www.allatkertialapitvany.hu  weboldala, Facebook oldala vagy instagram oldala technikai okokból időszakosan nem érhető (ek) el. Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjáték technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

Egyéb rendelkezések

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjáték Szabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa.

A Nyereményjáték lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Szabályzat szerint történik. Amennyiben a Nyereményjáték Szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

További információért a Nyereményjátékkal kapcsolatban forduljon bizalommal a Szervezőhöz.

Állatkerti Alapítvány

Budapest, 2020. december 1

 

 

Platina fokozatú támogatóink

 

 

 

Arany fokozatú támogatóink

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezüst fokozatú támogatóink

 

 

 

Bronz fokozatú támogatóink